accessibilityalertarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upclosedigital-transformationdiversitydownloaddrivedropboxeventsexitexpandfacebookguideinstagramjob-pontingslanguage-selectorlanguagelinkedinlocationmailmenuminuspencilphonephotoplayplussearchsharesoundshottransactionstwitteruploadwebinarwp-searchwt-arrowyoutube
Client Alert Client Alert

On steep hills: Hungary tightens rules on the clearance of foreign investments

The current rules on foreign direct investments (FDI), which are already quite restrictive, will be tightened further from January next year: the current exemptions will be narrowed, and the Hungarian State will have a right of first refusal for solar power plant investments. The government is trying to address a long-standing and sensitive issue for domestic energy policy, while also affecting other non-renewable investments by tightening the exemptions.

Last week, on 14 December 2023, Government Decree No. 566/2023 (XII. 14.) of Hungary amending certain provisions of the so-called “alternative” FDI regime based on Government Decree No. 561/2022 (XII. 23.) of Hungary was published in the Hungarian Gazette (see no. 180/2023). The provisions of the government decree shall apply from the 30th day after its publication, i.e., from 13 January 2024. Moreover, yesterday, 19 December, Government Resolution No. 1576/2023 (XII. 19.) was published in the Hungarian Gazette (see no. 183/2023), clarifying certain issues of the right of first refusal contained in the government decree.

1. Narrowing exceptions – fewer possibilities for exemption from submitting a request

The new government decree amending the alternative FDI regime will narrow the scope of transactions that are not subject to submitting a request for FDI clearance (i.e., exempt from prior Ministerial approval). Under the current rules, no prior Ministerial approval is required for indirect foreign acquisitions of control and intra-group restructurings at the ownership levels above the Hungarian strategic target company, provided that they do not result in a change in the direct ownership structure of the Hungarian entity.

According to the newly adopted rules, these two exemptions are getting combined and from next year foreign-to-foreign transactions will remain exempted from the prior FDI screening filing requirement only in respect of subordinated Hungarian registered affiliates and provided that they do not concern any change in the direct ownership structure of the Hungarian strategic target company.

The Government Decree provides that the alternative FDI regime do not apply if a transaction implemented in respect of a foreign registered legal entity indirectly results in the change of ownership over a Hungarian registered subordinated affiliate of such foreign entity.

2. Right of first refusal for solar investments

Another novelty of the rules amending the alternative FDI regime is that it grants the Hungarian State a right of first refusal in respect of domestic strategic target companies that are to be acquired by foreign investors for the implementation of photovoltaic (solar) projects, excluding companies interested in small household power plants (i.e., below 50 kVA).

According to the new rules, if the sale and purchase transaction subject to prior FDI approval is concluded in respect of a target which is engaged in solar power plant activities, the Hungarian State will have a statutory preemption right before any other party.

The right of first refusal will be exercised according to the following procedure:

  • Firstly, the competent Minister will examine the submission received to determine whether the transaction is covered by the right of first refusal and inform the applicant accordingly. The Hungarian State may exercise the right within 60 working days, which shall be calculated from the date of sending the foregoing information to the applicant. If the deadline expires without result, the right is lost.
  • In a second step, at the same time as the information is sent to the applicant, the competent Minister will send the documentation received as part of the submission to the Minister responsible for energy policy, who will decide within 15 working days whether or not the exercise of the right of first refusal is justified in the underlying case. The Minister responsible for energy policy has to forward his reply and the relevant documentation to the Hungarian National Asset Management Zrt. within the time limit and at the same time inform the competent Minister conducting the FDI clearance.
  • Finally, if the competent Minister receives a proposal to exercise the right of first refusal, the Minister will terminate the FDI clearance procedure, expressly stating that the Minister responsible for energy policy is of the opinion that the exercise of the right of first refusal is justified. If, on the other hand, the Minister responsible for energy policy makes a proposal not to exercise the right of first refusal in respect of the underlying transaction within the time limit, or does not take a position on the exercise of the right of first refusal on time, the competent Minister conducting the FDI screening will assess the merits of the submission and, where appropriate, prohibit the transaction or, failing that, authorize it.

Another new obligation for the applicant is that its FDI filing must now include, in addition to the other mandatorily prescribed content, a reference to the existence of a right of first refusal in relation to the transaction. In other words, the applicant must draw the attention of the competent Minister to the possibility of exercising the right of first refusal.

In addition to the foregoing, under Government Resolution No. 1576/2023 (XII. 19.), the the Minister responsible for energy policy is mandated as the beneficiary of the ownership rights and obligations of the State over the strategic target companies acquired as a result of the right of first refusal. Furthermore, the target companies have to be in-kind contributed to the state-owned MVM Zrt. within 6 months of their acquisition by the State. 

Download the Client Alert in English here

Download PDF

Meredek emelkedőkön: Magyarország szigorítja a külföldi befektetések engedélyezésére vonatkozó szabályokat

A jelenlegi, már eddig is meglehetősen megszorító közvetlen külföldi befektetésekre (FDI) vonatkozó szabályok jövő év januárjától tovább szigorodnak: szűkülnek az eddigi kivételek, a Magyar Államot pedig elővásárlási jog fogja megilletni a naperőműves beruházásokra. Ezzel egy régóta nyilvánvaló és a hazai energiapolitika számára kényes folyamatot igyekszik a kormányzat kezelni, amellett, hogy a kivételek szigorításán keresztül az egyéb, nem megújulós beruházásokat is befolyásolja.

A múlt héten, 2023. december 14. napján megjelent a Magyar Közlönyben (ld. 2023. évi 180. szám) az 561/2022. (XII. 23.) Korm. rendeleten alapuló ún. “alternatív” FDI rezsim egyes rendelkezéseit módosító 566/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet. A kormányrendeletben foglaltakat a kihirdetést követő 30. naptól, vagyis 2024. január 13. napjától kell alkalmazni. Ezzel együtt tegnap, december 19. napján megjelent a Magyar Közlönyben (ld. 2023. évi 183. szám) a Kormány 1576/2023. (XII. 19.) Korm. határozata, amely a kormányrendeletben foglalt állami elővásárlási jog egyes kérdéseit tisztázza.

1. Szűkülő kivételek – kevesebb lehetőség a bejelentéstételi kötelezettség alóli mentesülésre

Az alternatív FDI rezsim módosításáról szóló új kormányrendelet értelmében egyrészről szűkülni fog azoknak a jogügyleteknek a köre, amelyek esetében nem merül fel FDI bejelentéstételi kötelezettség (vagyis amelyek kivételt képeznek az előzetes miniszteri jóváhagyás alól). A még jelenleg hatályos szabályok értelmében nem kell az alternatív FDi rezsim szerinti előzetes miniszteri jóváhagyást kérni a közvetett külföldi befolyásszerzések és a stratégiai céltársaság feletti tulajdonosi szinteken végbemenő csoporton belüli átstrukturálások esetén, feltéve, hogy azok nem eredményeznek változást a stratégiai céltársaság közvetlen tulajdonosi szerkezetében.

Az újonnan elfogadott szabályok értelmében ezt a két kivételt összevonják és jövő évtől a külföldi jogügyletek azzal maradnak kivételként, hogy tisztán külföldi jogügyletként a magyar céltársaságban (alárendelt kapcsolt vállalkozásban) közvetetten eredményeznek változást a tulajdonosi szerkezetben.

A kormányrendelet ugyanis kimondja, hogy az alternatív FDI rezsim szabályai akkor nem alkalmazandók, ha közvetlenül a külföldi társaság tekintetében létrejött jogügylet egyidejűleg a külföldi székhelyű jogi személynek olyan, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti alárendelt, kapcsolt vállalkozása tekintetében eredményezi közvetve a tulajdonszerzést, amely alárendelt kapcsolt vállalkozás stratégiai társaságnak minősül.

2. Állami elővásárlási jog a naperőműves beruházásokra

Az alternatív FDI rezsimet módosító szabályok másik újdonsága, hogy elővásárlási jogot biztosít a Magyar Állam számára a külföldi befektetők által megvásárolni tervezett, fotovoltaikus (naperőmű) projektet megvalósító hazai stratégiai céltársaságok tekintetében, ide nem értve a háztartási méretű kiserőművek (vagyis amelyek 50 kVA alattiak) terén érdekelt társaságokat.

Az új szabályok szerint ha az adásvételi, bejelentésköteles jogügylet olyan stratégiai céltársaság tekintetében jön létre, amelynek fő vagy további tevékenységi köreként (TEÁOR) a villamosenergia-termelés van feltüntetve, és amely naperőműre vonatkozó tevékenységet folytat, a Magyar Államot mindenki mást megelőző törvényes elővásárlási jog illeti meg.

Az elővásárlási jog gyakorlása az alábbi eljárásrend szerint fog végbemenni:

  • Először is az eljáró miniszter a beérkezett bejelentés vizsgálata során megállapítja, hogy a jogügylet tekintetében fennáll-e az állami elővásárlási jog, és tájékoztatja erről a kérelmezőt. Az elővásárlási jogot a Magyar Államot 60 munkanapon belül gyakorolhatja, amelyet az előbb említett tájékoztatásnak a bejelentő részére megküldésétől kell számítani. A határidő jogvesztő.
  • Második lépésként a tájékoztatásnak a bejelentő részére történő megküldésével egyidejűleg az eljáró miniszter megküldi a bejelentés során kapott dokumentációt az energiapolitikáért felelős miniszternek, aki 15 munkanapon belül dönt arról, hogy az állami elővásárlási jog gyakorlása az alapul fekvő ügyben indokolt-e vagy sem. Az energiapolitikáért felelős miniszter a válaszát és a vonatkozó dokumentációt határidőn belül továbbítja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére, és ezzel egyidejűleg tájékoztatja a befolyásszerzés vizsgálatát lefolytató minisztert is.
  • Végül ha az eljáró miniszterhez az elővásárlási jog gyakorlására irányuló javaslat érkezik, a miniszter a jogügylet tudomásulvétele iránti bejelentéssel összefüggő eljárását megszünteti arra való kifejezett hivatkozással, hogy az energiapolitikáért felelős miniszter álláspontja szerint indokolt az elővásárlási jog gyakorlása. Ezzel szemben ha az energiapolitikáért felelős miniszter határidőn belül a bejelentett jogügylet tekintetében az elővásárlási jog gyakorlásának mellőzésére irányuló javaslatot tesz, vagy határidőn belül nem tesz az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos állásfoglalást, akkor a miniszter érdemben elbírálja a bejelentést, és adott esetben megtiltja azt, vagy ennek hiányában engedélyezi a jogügyletet.

A bejelentőt terhelő új kötelezettség, hogy a bejelentésnek, a korábbi kötelező tartalmi elemeken felül, ezentúl az arra való utalást is tartalmaznia kell, ha a jogügylet vonatkozásában az állami elővásárlási jog fennáll. Vagyis a bejelentőnek fel kell hívnia az illetékes miniszter figyelmét az elővásárlási jog adta lehetőségre.

A fentiek kiegészítéseként a már említett 1576/2023. (XII. 19.) Korm. határozatban a Kormány úgy rendelkezett, hogy az állami elővásárlási jog eredményeként állami tulajdonba került stratégiai céltársaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlójává az energiaügyi minisztert kell tenni, majd a céltársaságokat az állami tulajdonba kerülésüket követő 6 hónapon belül az állami tulajdonú MVM Zrt. részére, apport formájában át kell átadni. rule

Download the Client Alert in Hungarian here

Download PDF

Contributors