accessibilityalertarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upclosedigital-transformationdiversitydownloaddrivedropboxeventsexitexpandfacebookguideinstagramjob-pontingslanguage-selectorlanguagelinkedinlocationmailmenuminuspencilphonephotoplayplussearchsharesoundshottransactionstwitteruploadwebinarwp-searchwt-arrowyoutube
Article Article

Key amendment to the Code of Commercial Companies in domestic company reorganisations

The amendment to the Code of Commercial Companies (CCC), which came into force on 15 September 2023, introduced the possibility of dividing commercial companies by separation – that is, in essence, the creation of subsidiaries within which property can be transferred using the principle of general succession. A number of changes have also been introduced with regard to international and domestic mergers.

In this article, we focus on the changes to the law that have a domestic impact. Changes regarding international reorganisations have been addressed in the following article.

New regulations will facilitate the reorganisation of Polish companies

One of the most important changes for entrepreneurs; brought by the latest major amendment to the CCC; is the introduction of a new division modality for commercial companies – division by separation. This is a very important change given that thus far each division resulted in the granting of shares to the existing shareholders of the divided company. In practice, this meant that there was no instrument that would allow the company to transfer its property or a part thereof to another entity in exchange for the share rights of that entity by using the principle of general succession.

If a company wanted to make such a transfer, it had to carry out a procedure for the contribution in kind of individual assets or of the business (or an organised part thereof). Such processes were complex and time-consuming as their successful completion in principle required a number of consents from counterparties and, in the case of regulated activities, also from the competent public authorities.

The changes to the rules on domestic reorganisations, which meet the expectations of entrepreneurs, should of course be viewed positively given that they broaden the options of entrepreneurs and simplify already existing processes. As Directive 2019/11511 expands the catalogue of permissible cross-border transformations, it was also necessary to supplement the regulations at the national level. This will enable Polish companies to carry out the same reorganisation processes, both between themselves and within the European Union.

Changes with regard to divisions in practice

The new division procedure consists of transferring a part of the property of the divided company to the existing or newly established company(ies) in exchange for shares in the acquiring or newly established company(ies), which will be acquired by the divided company itself, and thus not by its shareholders as in the case of division by spin-off.

Division by separation (podział przez wyodrębnienie) (from a formal point of view), in principle, will not differ significantly from division by spin-off (podział przez wydzielenie). The property of the company being divided will be transferred on the basis of general succession, which in relation to the previously applied in-kind contribution procedure, will significantly streamline the process of transferring assets in exchange for shares in another company. The introduction of such a procedure is the result of practical needs and has been propounded by market participants, based on their experience, for a long time.

New procedure as an opportunity for M&A projects

It also appears that the new procedure will be applicable to certain M&A projects. In trading practice, there have been transactions that were structured in such a way that an entity wishing to sell its business or an organised part thereof would first establish a new company, make a contribution in kind to it and then sell its shares to an investor. The main disadvantage of this structure was that it was time-consuming and complicated. The new legislation significantly simplifies this process by allowing the company to be separated and then sell its shares to an interested buyer.

Changes concerning partnerships

Until now, partnerships were not subject to division at all. Thanks to the amendment in question, this will change – the new provisions allow for divisions of limited joint-stock partnerships. Furthermore, a limited joint-stock partnership will also be able to be an acquiring company or a newly established company, and partnerships will be able to merge not only by establishing a company (spółka kapitałowa), but also by establishing or acquiring a limited joint-stock partnership. Previously, no partnership could be an acquiring or newly incorporated company and such partnerships could only merge with each other by means of the incorporation of a company (spółka kapitałowa).

When the acquiring company or the newly incorporated company is a limited joint-stock partnership, it will be necessary to have the merger plan examined by an expert in terms of correctness and fairness.

The simplified procedure will facilitate concentrations

Also introduced is the possibility to conduct a merger without allotting shares in the acquiring company in the event that one shareholder holds all the shares in the merging companies directly or indirectly, or the shareholders of the merging companies hold shares in the same proportion in all the merging companies. The new solution is intended to facilitate the concentration of assets and liabilities of companies dispersed within a holding structure, allowing simplified mergers to also take place between companies at different levels of the group (e.g. between a great-grandparent company and a great-grandchild company). In the case of a merger without allotting shares in the target company, a number of simplifications will be possible.

For example, the merger plan will not indicate the ratio of exchange of shares of the target company or companies merging by establishing a new company for shares of the acquiring company or the newly established company, nor the amount of additional payments, if any, nor the rules concerning the allotment of shares in the acquiring company or the newly established company, nor the date from which such shares entitle a target company to participate in the profits of the acquiring company or the newly established company (this results from the very nature of such a merger). It will also not be necessary for an expert to examine the merger plan and issue an opinion.

In the event that one shareholder indirectly holds all the shares in the target company, and the merger takes place without allotting shares in the acquiring company, a creditor of the company not participating in the merger which directly holds all the shares in the target company will have the right to request that company to secure its claims within one month from the date of announcement of the merger plan, if such a creditor substantiates that their satisfaction is jeopardised by the merger.

In the event of a dispute, the court of competent venue, according to the seat of the non-participating company in the merger, will decide on the granting of security. An application to this effect will have to be filed by the creditor within two months of the announcement of the merger plan.

We address the changes regarding international reorganisations in our next article, which was published on 24 October 2023.

Download the article in English

Download PDF

Kluczowa nowelizacja KSH w reorganizacjach spółek krajowych

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (KSH), która weszła w życie 15 września 2023 r.,
wprowadziła możliwość podziału spółek handlowych przez wyodrębnienie – czyli w istocie
tworzenie spółek zależnych, w ramach których majątek może być przenoszony z
wykorzystaniem zasady sukcesji generalnej. Wprowadzono także wiele zmian w zakresie
połączeń spółek na poziomie międzynarodowym oraz krajowym.

W niniejszym artykule skupiamy się na zmianach przepisów prawa o oddziaływaniu krajowym. Zmiany dotyczące reorganizacji międzynarodowych poruszyliśmy w poniższym artykule.

UPROSZCZENIE PROCEDURY UŁATWI KONCENTRACJE

Jedną z istotniejszych dla przedsiębiorców zmian, które przynosi ostatnia duża nowelizacja KSH, jest wprowadzenie nowego trybu podziału spółek handlowych – podziału przez wyodrębnienie. To bardzo istotna zmiana, gdyż do tej pory każdy podział skutkował przyznaniem udziałów (akcji) dotychczasowym wspólnikom spółki dzielonej. W praktyce oznaczało to, że nie istniał instrument, który umożliwiałby spółce przeniesienie jej majątku albo jego części na inny podmiot w zamian za prawa udziałowe tego podmiotu z wykorzystaniem zasady sukcesji generalnej.

Jeżeli spółka chciała dokonać takiego przeniesienia, musiała przeprowadzić procedurę wnoszenia aportu poszczególnych aktywów albo przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części). Takie procesy były złożone i czasochłonne, ponieważ ich pomyślna finalizacja co do zasady wymagała uzyskania szeregu zgód kontrahentów, a w przypadku działalności regulowanych, także właściwych organów administracji publicznej.

Zmiany przepisów dotyczących krajowych reorganizacji, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, należy oczywiście ocenić pozytywnie, gdyż rozszerzają one możliwości przedsiębiorców lub upraszczają już istniejące procesy. Ze względu na to, że dyrektywa 2019/115112 rozszerza katalog dopuszczalnych transformacji transgranicznych, konieczne było również uzupełnienie regulacji na poziomie krajowym. Dzięki temu polskie spółki będą mogły dokonywać takich samychn procesów reorganizacyjnych, zarówno pomiędzy sobą, jak i w ramach Unii Europejskiej.

PRAKTYKA – CO SIĘ ZMIENIA W ZAKRESIE PODZIAŁÓW

Nowy tryb podziału polega na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą lub nowo zawiązaną spółkę (albo spółki) za udziały lub akcje spółki (albo spółek) przejmującej lub nowo zawiązanej, które obejmowane będą przez samą spółkę dzieloną, a zatem nie przez jej wspólników jak przy podziale przez wydzielenie.

Podział przez wyodrębnienie (z formalnego punktu widzenia), zasadniczo nie będzie znacznie różnił się od podziału przez wydzielenie. Majątek spółki dzielonej będzie przenoszony na zasadzie sukcesji generalnej, co, względem stosowanej dotychczas procedury aportowej, znacząco usprawni proces przenoszenia mienia w zamian za udziały innej spółki. Wprowadzenie takiej procedury wynika z potrzeb praktyki i było postulowane przez uczestników rynku w oparciu o ich doświadczenia już od dłuższego czasu.

NOWA PROCEDURA SZANSĄ DLA PROJEKTÓW M&A

Wydaje się również, że nowa procedura będzie mogła znaleźć zastosowanie przy niektórych projektach M&A. W praktyce obrotu zdarzały się bowiem transakcje, które były strukturyzowane w ten sposób, że podmiot zamierzający sprzedać swoje przedsiębiorstwo albo jego zorganizowaną część najpierw zakładał nową spółkę, wnosił do niej stosowne aktywo aportem, a następnie dokonywał sprzedaży jej udziałów na rzecz inwestora. Zasadniczą wadą tej struktury była jej czasochłonność i skomplikowanie. Nowe przepisy znacząco ułatwiają ten proces, pozwalając wyodrębnić spółkę, a następnie sprzedać jej udziały zainteresowanemu nabywcy.

ZMIANY DOTYCZĄCE SPÓŁEK OSOBOWYCH

Dotychczas spółki osobowe w ogóle nie podlegały podziałom. Za sprawą omawianej nowelizacji ulegnie to zmianie – nowe przepisy umożliwiają dokonanie podziałów spółek komandytowo-akcyjnych. Co więcej, spółka komandytowo-akcyjna będzie mogła również być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną, a spółki osobowe będą mogły łączyć się ze sobą nie tylko przez zawiązanie spółki kapitałowej, ale także przez zawiązanie albo przejęcie spółki komandytowo-akcyjnej. Dotychczas żadna spółka osobowa nie mogła być spółką przejmującą ani spółką nowo zawiązaną, a takie spółki mogły łączyć się między sobą wyłącznie przez zawiązanie spółki kapitałowej.

Gdy spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną będzie spółka komandytowo-akcyjna, konieczne będzie poddanie planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

UPROSZCZENIE PROCEDURY UŁATWI KONCENTRACJE

Wprowadzona została także możliwość przeprowadzenia połączenia bez przyznania udziałów albo akcji spółki przejmującej w przypadku, gdy jeden wspólnik będzie posiadać bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały lub akcje w łączących się spółkach albo wspólnicy łączących się spółek będą posiadać udziały lub akcje w tej samej proporcji we wszystkich łączących się spółkach. Nowe rozwiązanie ma na celu ułatwienie koncentracji aktywów i pasywów spółek rozproszonych w ramach struktury holdingowej, umożliwiając dokonywanie uproszczonych połączeń także w relacjach pomiędzy spółkami na różnych szczeblach grupy np. pomiędzy spółką prababcią a spółką prawnuczką.

W przypadku połączenia bez przyznania udziałów albo akcji w spółce przejmowanej możliwe będzie zastosowanie szeregu uproszczeń. Przykładowo, plan połączenia nie będzie wskazywał stosunku wymiany udziałów lub akcji spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki na udziały lub akcje spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej ani wysokości ewentualnych dopłat, zasad dotyczących przyznania udziałów albo akcji w spółce przejmującej bądź w spółce nowo zawiązanej oraz dnia, od którego takie udziały albo akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej (wynika to z samej istoty takiego połączenia). Nie będzie także konieczne badanie planu połączenia przez biegłego i wydanie przez niego opinii.

W przypadku gdy jeden wspólnik będzie posiadać pośrednio wszystkie udziały albo akcje w spółce przejmowanej, a połączenie będzie następować bez przyznania udziałów albo akcji w spółce przejmującej, wierzycielowi nieuczestniczącej w połączeniu spółki posiadającej bezpośrednio wszystkie udziały albo akcje spółki przejmowanej będzie przysługiwało prawo żądania od tej spółki zabezpieczenia swoich roszczeń w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia planu połączenia, jeżeli taki wierzyciel uprawdopodobni, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez połączenie.

W razie sporu o udzieleniu zabezpieczenia będzie rozstrzygać sąd właściwy według siedziby nieuczestniczącej w połączeniu spółki. Wniosek w tej sprawie będzie musiał zostać złożony przez wierzyciela w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia planu połączenia.

Zmiany dotyczące reorganizacji międzynarodowych poruszymy w kolejnym artykule, który został opublikowany 24 października 2023 r.

  1. Directive (EU) 2019/1151 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 amending Directive 2017/1132 as regards the use of digital tools and processes in company law ↩︎
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1151 z 20 czerwca 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek ↩︎

Download the article in Polish

Download PDF

Contributors