Wolf Theiss
Home / Knowledge / 

ШЕСТ МЕСЕЦА ДА УТОЧНИМ СТОКИТЕ И/ИЛИ УСЛУГИТЕ, ЗА КОИТО ТЪРСИМ ЗАКРИЛА ЧРЕЗ МАРКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Дългоочакваните промени в европейската правна рамка на търговските марки вече са факт - Регламент (ЕС) 2015/24241 ("Регламентът"), който е с пряка приложимост на територията на всяка държава-членка, влезе в сила на 23 март 2016 г., а Директива (ЕС) 2015/24362 ("Директивата") трябва да бъде транспонирана в националните законодателства на държавите-членки до 14 януари 2019 г.

Read more

Най-коментираните в публичното пространство промени се отнасят до (i) наименованието на организацията, администрираща търговските марки на европейско ниво – Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни), която вече се наименува Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост и (ii) наименованието на самия обект на индустриална собственост, засегнат от промените, а именно: марката на Европейския съюз (предишно наименование: марка на Общността). Тези промени, обаче, са по-скоро стилистични и не влияят върху същността, обхвата на закрила и действието на марките на Европейския съюз. С новата правна уредба на марката на Европейския съюз се въвеждат редица промени, които засягат правата и интересите на маркопритежателите.

Повече информация по темата се съдържа в приложения документ.

For further information please contact

Anna Rizova
Anna
Rizova
Partner
Bulgaria

Find a Lawyer

Top